Українська (UKR)

Майстер-класи

Баніт О.В. Майстер-клас «Особливості спілкування вчителя з сучасними учнями». 15 березня 2014 року. Київський будинок учителя

banit                                                      

Баніт Ольга Василівна

Kандидат педагогічних наук, молодший науковий співробітник відділу андрагогіки Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих Національної академії педагогічних наук України

 

Лейтмотив заняття: Гуманна педагогіка направлена на облагородження душі, серця і розуму Дитини, а знання бачаться як шлях сходження до цілі.

Мета заняття: утвердження принципів гуманної педагогіки в педагогічному спілкуванні.

Результат: вироблення гуманного стилю спілкування, що базується на демократичних взаємостосунках та особистісно орієнтованому підході і спрямованого на облагородження душі, серця і розуму власного і дітей.

Обладнання.

 • Проектор, екран.
 • Дошка.
  • Листи паперу різного формату: ватман, А3, А4, роздатковий матеріал  до Вправи на відпрацювання стилю спілкування, полоски, скоч, ножиці.
  • Фломастери або маркери, олівці або ручки.
  • Вислови видатних людей про дитину, виховання, спілкування (перед заняттям полоски з висловами кріпляться скочем на вхідні двері і розкладаються на столах перед кожним учасником). Використовуються під час проведення підсумків роботи над кожною вправою.
  • Полоски з надписами для вправи на створення атмосфери міжособистісного спілкування у процесі спільної діяльності.
  • Два комплекти розрізаних картинок.

Майстер-класс складається із вступу (до 20 хв.), 4-х частин (до 35 хв. кожна) і завершення (до 20 хв.). Кожна із 4-х частин складається із практичної вправи, аналізу результатів і осмислення можливостей перенесення

напрацьованих навиків у практичну діяльність.

 

VIІ ВСЕУКРАЇНСЬКІ ЧИТАННЯ З ГУМАННОЇ ПЕДАГОГІКИ: Хомич С. О., Брусенцева, О.М. "Теорія та творча практика Маніфесту – абетка мудрості: читання та математика"

homХомич Світлана Олександрівна, Відмінник освіти України, вчитель-методист,

вчитель початкових класів ЗОШ №78,

співробітник Дніпропетровського обласного центру Гуманної Педагогіки ВАГП.

Форма: урок – роздуми (Азбука мудрості )

Тема 1-ої частини: Невичерпне вогненне джерело

Лейтмотив: «Дивний цей світ… і на рідкість дивна сама людина». Януш Корчак.

Стверджувальна ідея:  «Лише володіючи вогнем у власній душі можна запалити чужу душу». Леонід Леонов.

 

Брусенцева Олена Михайлівна, старший вчитель, вчитель початкових класів ЗОШ № 91,

співробітник Дніпропетровського обласного центру Гуманної Педагогіки ВАГП

 Форма: факультативне заняття – урок математики в руслі гуманно-особистісного підходу до учня.

Тема 2-ї частини: Множення на двузначне число.

Лейтмотив: «Математика –океан відкриттів і для величезного корабля і для крихітного човна.

Вивчати математику без розуміння і роздумів - марно».

 

homi

 

В чому полягає духовний гуманізм майстер-класу:

Співпраця і співтворчість вчителя і учня, спрямованих від серця до серця;

облагороджування душі Вчителя і Дитини;

вести дітей шляхом самовдосконалення.

 

VI ВСЕУКРАИНСКИЕ ЧТЕНИЯ ПО ГУМАННОЙ ПЕДАГОГИКЕ «Манифест Гуманной Педагогики-восхождение в будущее» 17-18 ноября 2012г. Бак В. Ф. «Духовный гуманизм – основа целостного обучения."

bakh«Духовный гуманизм – основа целостного обучения. Моделирование урока биологии в 11 классе. Эволюция органического мира Земли. Главные  направления и возможные перспективы. (Что ждет Человечество в будущем?)»

Автор:

Бак Виктория Федоровна, учитель-методист, Отличник образования Украины, Рыцарь Гуманной Педаго-гики, учитель биологии УВК №11имАртема г.Артемовска Донецкой области, руково-дитель Артемовского Цент-ра гуманной педагогики, вице-президент Всеукраинс-кой культурно-образователь-ной ассоциации Гуманной Педагогики (ВАГП)

 

 Форма: урок-сотворчество

 Лейтмотив. «Любовь к будущему выращивает крылья» (восточная мудрость).

 Новое знание: используя программный материал по эволюции органического мира, обратить вигляд учеников на место человека в биосфере Земли. Используя выводы учених-космистов и новейшие достижения в области астрофизики, а также результаты урока, создать условия для совместного выдвижения гипотез о будущем человечества. Связать возможность светлого будущего человечества с уровнем его духовно-нравственного развития.

bakh1

Демонстрация приемов: создание духовно-нравственного пространства урока, в котором становятся возможными совместные размышления учителя и учеников, расширяют сознание и дают возможность выйти на новый уровень обобщений научных знаний, использование целостного подхода к преподаванию программного материала, при котором биологические знания и морально-этические рассматриваются в единстве и обращается внимание учащихся на личный внутренний мир.

Духовно-нравственный аспект урока: создание развивающей среды на уроке, в которой ученики задумываются над единством действия закона эволюции как во внешнем мире природы, так во внутреннем духовном мире человека, а также о личной мере ответственности за нравственное состояние общества

 

VIІ ВСЕУКРАИНСКИЕ ЧТЕНИЯ ПО ГУМАННОЙ ПЕДАГОГИКЕ «Манифест Гуманной Педагогики - восхождение в будущее» 17-18 ноября 2012г. Черноземова Е. Н. "Любимый учитель. План осуществления мечты"

Автор: Черноземова Елена Николаевна - доктор филологических наук, профессор Московского городского педагогического университета, вице-президент Межнародного Центра гуманной педагогики, вице-президент Общероссийского Центра гуманной педагогики», Рыцарь Гуманной Педагогики (Москва, Россия).

Форма: Совместное чтение эпизодов Манифеста и работ классиков, выработка алгоритма действий для достижения мечты.

Лейтмотив: Хочешь стать любимым - действуй.

Новое знание: Убедимся, что чтение классики дает ответы на многие вопросы.

Утверждающая идея: Любимого учителя хочет встретить каждый, и каждый им      может стать. Как?

Демонстрация приемов коллективного творчества и взращивания письменно-речевой деятельности.

Цель и задачи: утверждение веры в себя и действенность принципов гуманной педагогики, отраженных в Манифесте.

Основной момент: Выработка осознания необходимости программы действий по самосовершенствованию и утверждению принципов гуманной педагогики, выявлению качеств, который ждут в учителе ученики.

 

Детальніше...

 
Більше статтей...